• KONCOROČNÁ AKADÉMIA

     • Po takmer 3 ročnej pauze nás budete môcť opäť vidieť na našej divadelno - tanečnej akadémii, ktorá má u nás viac ako 10 ročnú tradíciu...

      Tešíme sa na Vás:)

     • Denný letný tábor 2022

     • Súkromná základná škola , Tr.SNP 104, Košice , Občianske združenie pri Súkromnej základnej škole, Tr. SNP 104, Košice

       

      organizujú

       

        PRÍMESTSKÉ  DENNÉ LETNÉ  TÁBORY

       

      Termíny :     1.turnus     4. 7. 2022 – 8.7.2022

                           2.turnus     11. 7. 2022 – 15.7.2022

                           3.turnus     15.8.2022 - 19.8.2022

       

      Tábor s dennou dochádzkou a prevádzkou od pondelka do piatka v čase od 7,15 do 17, 00 hod.

      Miesto odovzdávania a preberania detí:  Súkromná základná škola, Trebišovská 13, Košice

       

      Poplatok :

      1.turnus  = 72 €

      2. turnus = 90 € ( poplatok  na 1 deň – 18 €  ) – poplatok je potrebné zaplatiť do 1.7.2022

      3. turnus = 90 € ( poplatok na 1 deň -18 € )

      V cene prímestského tábora sú zahrnuté :

      denne teplý obed, pitný režim, odborný pedagogický dozor, drobné ceny, program.

      Pri nenastúpení dieťaťa do tábora sa poplatok vracia iba po predložení lekárskeho potvrdenia o chorobe dieťaťa.

      Zodpovedný zamestnanec:  Mgr. Adriana Pištejová    telefón:   0907908912

      Termín a podmienky prihlásenia:

      Najneskôr 1.7.2022 do 12, 00 hodiny (v prípade nenaplnenia plánovaného počtu detí aj neskôr po telefonickom dohovore).

      Vyplnené, podpísané záväzné prihlášky a účastnícky poplatok je potrebné doručiť do 1.7.2022 do 12,00 hod. na SZŠ , Tr. SNP 104, Košice  / Mgr. Pištejová /

      ( alebo poslať mail : nasaskola104@gmail.com, Zákonný zástupca dieťaťa môže uhrádzať

      príspevky na účet SK02 0900 0000 0004 4748 5120, VS 072022, zástupca dieťaťa je povinný v súvislosti s platbou na účet uviesť do poznámky meno dieťaťa .  )

       

      prihlaska_tabor_2022.doc

    • "DARUJEME VIANOCE"
     • "DARUJEME VIANOCE"

     • ĎAKUJEME

      Aj touto cestou by sme chceli vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí finančne alebo vecne prispeli k úspešnému priebehu projektu:

      “DARUJEME VIANOCE”.

      Vďaká Vám budú mať krajšie Vianoce a úmev na perách hlavne deti v troch rodinkách.

      Ešte raz srdečne ďakujeme v mene školy a hlavne v mene obdarovaných rodín.

       

      Sponzori:

      vecné dary:

      Eliška Kmecová

      Magdaléna Marfláková

      Martin Kačmarik

      Jessika Fedorčák

      Samko Fedor

      Leo Kolarčík

      Zorka Karasová

      Julka Havrilová

      Lucas Tischler

       

      finančné dary:

      Bidovský Patrik

      Milan Pangrác

      Božová Martina

      Pastoreková Dana

      Ivana Lastomírska

      Karasová Renáta

      Čabiňáková Monika

      Krišková Monika

      Kačmarik Martin

      Baranová Grobarčíková Viera

      LD

      Pištejová Adriana

      OZ pri Súkromnej základnej škole na Tr.SNP 104, Košice

      Súkromná základná škola, Tr.SNP 104, Košice

     • Letný denný tábor

     • Letný denný tábor 6.7. - 10.7.2020

      Letný denný tábor

       

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      V našom letnom dennom tábore prežijete každý deň nový zážitok. Dovoľte, aby sme Vám predstavili náš program na prvý júlový týždeň 6.7.  – 10.7.2020. Žiaci sa môžu nahlásiť aj na konkrétny deň letného denného tábora, pričom zmena program je vyhradená kvôli počasiu.

      Cena za celý týždeň je 80 eur.

      Cena za 1 deň je 16 Eur.

      V prípade zúčastnenia sa letného denného tábora so svojím súrodencom je ponúkaná 10 eurová zľava.

      Pondelok (6.7.2020)  – spoznávame okolie Košíc

      Utorok (7.7.2020)  – spoznávame Jasovskú jaskyňu, Jasovský park a jazierko

      Streda (8.7.2020) – prehliadka Botanickej záhrady spojená s výstavou preparovaného hmyzu                                           vrátane tropických motýľov, detský areál Anička

      Štvrtok (9.7.2020)  – zahrajme si Laser game, aktivity na školskom dvore

      Piatok (10.7.2020)  – športujeme na dopravnom ihrisku

       

      Tešíme sa na Vás! :)

       

       

       

       

      PRIHLÁŠKA

      na prímestský tábor s dennou dochádzkou

       

       

      Termín: ..................................................................................................................................................

       

      Meno a priezvisko dieťaťa: ..................................................................................................................

       

      Dátum narodenia dieťaťa: ................................................... Rodné číslo: .........................................

       

      Adresa bydliska: ...................................................................................................................................

       

      Telefónne číslo domov: ........................................................................................................................

       

      Meno a priezvisko matky: ........................................................................................................................

       

      Zamestnávateľ: ........................................................................................................................................

       

      Telefónne číslo do zamestnania: .............................................................................................................

       

      Meno a priezvisko otca: ...........................................................................................................................

       

      Zamestnávateľ: ........................................................................................................................................

       

      Telefónne číslo do zamestnania: .............................................................................................................

       

      Denný príchod a odchod dieťaťa: /príslušnú odpoveď zakrúžkovať/:

      a. / BEZ DOPROVODU

      b. / S DOPROVODOM /uviesť meno a priezvisko/ ...................................................................................

       

       

      ALERGIA, LIEKY a iné dôležité zdravotné ťažkosti: ...............................................................................

       

      Poplatok za prímestský tábor sa rodičia zaväzujú uhradiť do stanoveného termínu, aby mohli byť zabezpečené finančné náležitosti súvisiace s táborom, inak sa dieťa nemôže zúčastniť tábora.

       

      Rodičia vyhlasujú, že prihlásené dieťa je po zdravotnej stránke spôsobilé na plnenie programu prímestského tábora.

       

      Zároveň sa zaväzujú, že v prípade vzniku škody počas tábora, zavinenú ich dieťaťom, v plnej miere uhradia.

       

      Informácie uvedené v prihláške /o prihlásenom dieťati a o jeho rodičoch/ sú dôverné a slúžia len pre potrebu táborových vedúcich, v prípade nutnosti.

       

       

      V Košiciach : ....................................

       

       

      Podpis rodičov:    ...................................                      .................................................................

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Harmonogram odovzdávania vysvedčení 30.6.2020

     • Dobrý deň,

       

          v utorok 30.6.2020 sa odovzdávajú vysvedčenia. Vysvedčenia sa budú odovzdávať na školskom ihrisku. Žiaci jednotlivých tried prídu do školy v tomto časovom rozvrhu:

       

      1. ročník         8:00 -   8:30

      2. ročník         8:15 -   8:45

      3. ročník         8:30 -   9:00

      4. ročník         8:45 -   9:15

      5. ročník         9:00 -   9:30

      6. ročník         9:15 -   9:45

      7. ročník         9:30 - 10:00

      8. ročník         9:45 - 10:15

      9. ročník       10:00 - 10:30

       

      Prosím o dodržanie časového harmonogramu.

      Prosím rodičov, aby sa v čase odovzdávania vysvedčení zdržiavali na parkovisku, alebo za bránou školy.

       

      Ďakujem.

     • KARNEVAL

     • Dňa 21.2.2020 (v piatok) sa v našej škole konal karneval. Deti sa predviedli v úžasných nápaditých karnevalových maskách. Nechýbala diskotéka a dobrá zábava. :-)

     • "ROZPRÁVKA MALÝCH VÍL"

     • Dnešná premiéra divadelno tanečného predstavenia “Rozprávka malých víl” bola balzamom na ❤️.Naše deti pod vedením Mgr. Art. Lívie Michalčík Dujavovej a Martina Michalčíka predviedli herecké výkony na profesionálnej úrovni. Nechýbal tanec ani spev. Ďakujeme❤️.

     • BESEDA S POLICAJTMI

     • Včera 13.2.2020 sa žiaci celej našej školy zúčastnili BESEDY S POLICAJTMI na tému " 112, hasiči a prvá pomoc". Žiaci sa dozvedeli o celkovej práci hasičov, naučili sa, aké tiesňové číslo treba použiť pri každom ohrození života a tiež sa obohatili o vedomosti v oblasti poskytnutia prvej pomoci. 

     • 4. Reprezentačný ples

     • Tohtoročný školský ples sa konal v priestoroch GES Clubu. Všetkých hostí pani riaditeľka srdečne privítala prípitkom a celým večerom prítomných sprevádzal moderátor Maťo. V úvodnej časti plesu sa predviedli hostia: Tanečné štúdio Adriany Vrbovej, ElitePole, Kamikadze Crew spolu s deťmi našej školy. :-) Do skorého rána nám do tanca hrala skupina DUO VOICE. Súčasťou plesu bola aj tombola so zaujímavými cenami. 

      Ďakujeme všetkým a veríme, že sa vidíme o rok :-).

     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 13.12 ( v piatok ) sa na našej škole konalo školské kolo geografickej olympiády v 3 kategóriách.

      Súťažili žiaci 5., 6., 7. a 9. ročníka, v teoretickej a praktickej časti. Úspešní žiaci: 

      5. ročník - Mikhnov, Poprushko, Kriška. 

      6. ročník - Pangrác

      7. ročník - Štroffeková, Prokop

      9. ročník - Šofranko

      Títo žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole. Gratulujeme.

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Dňa 10. decembra 2019 si žiaci zmerali sily v prednese slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Šaliansky Maťko je veľkým prínosom pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie.

      Vyhodnotenie školského kola v prednese povestí
      1. kategória (žiaci 2. a 3. roč.):

      1. miesto – Dominika  (2. roč.) s postupom do okresného kola

      2. miesto – Bianka  (3. roč.)

      3. miesto – Júlia  (2. roč.), Viktória  (3. roč.)

         2. kategória (žiaci 4.-5. roč.):

      1. miesto – Eva  (5. roč.) s postupom do okresného kola

      2. miesto – Andrea  (5. roč.)

      3. miesto – Ema  (4. roč.), Nikita  (5. roč.)

      3. kategória (žiaci 6.-7. roč.):

      1. miesto – Emília  (7. roč.) s postupom do okresného kola

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. miestach budú reprezentovať školu na okresnom kole. Držíme im prsty! Recitátori boli výborní, každý jeden z nich vložil do prejavu kus seba.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme.

     • Pytagoriáda 3.- 5.ročník

     • Dňa 10.12.2019 sa konalo školské kolo Pytagoriády pre 3.-5.ročník. Zapojili sa všetky deti z jednotlivých ročníkov.

      Úspešní riešitelia:

      3.ročník – 3 žiaci

      4.ročník -  6 žiaci

      5.ročník -  3 žiaci

      Blahoželáme.

     • "Prvý dotyk so slobodou"

     • Dňa 11.12.2019 sa žiaci 9. ročníka pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie zúčastnili interaktívnej výstavy pod názvom "Prvý dotyk so slobodou" vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Žiaci si svoje vedomosti vyskúšali formou kvízu, či poskladaním puzzle s motívom samotnej revolúcie. Nakoniec si pozreli ukážky dobových fotografií a videí. Žiakom sa výstava páčila, uvedomili si, aká je sloboda a demokracia dôležitá pre nás všetkých.  

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus.